Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Dodatek osłonowy .

Dodatek osłonowy – jak wyliczyć dochód

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego będzie ustalana na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105.) Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.2) ), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku  osłonowego.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2022 r. .

Dodatek osłonowy – ile wyniesie

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

.

Dodatek osłonowy – jak będzie wypłacany

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek osłonowy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie do odebrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Sosnowa 4.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. wypłacony będzie do 30 czerwca 2024 r..

 Dodatek osłonowy, a podatek dochodowy

 Dodatki osłonowe nie będą objęte podatkiem dochodowym, ani nie będą podlegały egzekucji..

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do dnia  30 kwietnia 2024 r.

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4.
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
22 454 64 64;  454 64 61 w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek 9.00 do 17.00, wtorek do piątek 8.00 do 16.00.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy:

- wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania  w formacie PDF w załączeniu;

-  wersji papierowej (tradycyjnej) dostępny  w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Sosnowa 4.

W załączeniu:

pdfWzór wniosku o dodatek osłonowy 317.27 KB

docxWzór wniosku o dodatek osłonowy56.58 KB