Get Adobe Flash player

Aktualności

Komunikat w sprawie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sosnowa 4 w Otwocku informuje, iż Punkt Nieodpłatnej Porady Prawnej mieszczący się dotychczas w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Sosnowej 4 zostaje przeniesiony do lokalu przy ul. Kruczej 5.
Jednocześnie przypominamy, iż Starosta Otwocki od dnia 2 listopada 2020 do odwołania zawiesił działalność Punktów na terenie Powiatu Otwockiego. Do czasu przywrócenia bezpośredniej obsługi w punktach, Powiat Otwocki utworzył infolinię telefoniczną oraz adres poczty elektronicznej:

- infolinia telefoniczna -funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 8 00- 12 00. Mieszkańcy Powiatu Otwockiego mogą zasięgać telefonicznej informacji prawnej.
Nr infolinii: (+48) 536 954 658
- adres poczty elektronicznej e-mail pod którym mieszkańcy Powiatu Otwockiego mogą zasięgać porady prawnika prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
Adres e-mail: poradyprawne @ fundacjaepb.pl

Program „Rodzina 500 plus”

500

Program „Rodzina 500 plus”

Szanowni Rodzice i Opiekunowie
31 maja 2021 r. dobiega koniec kolejnego okresu świadczeniowego Programu „Rodzina 500 plus” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.)
Realizatorem zadania w gminie Otwock jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku z siedzibą przy ul. Sosnowej 4, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka.
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dla Mieszkańców gminy Otwock.
• Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej.
• Świadczenie w wysokości 500 zł. miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

• Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

Wobec powyższego, zapraszamy Szanownych Rodziców i Opiekunów do składania wniosków o świadczenie wychowawcze od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną oraz od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

 

Z poważaniem
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Otwocku
Janusz Stroiński

Bezpieczny senior – projekt na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych w Otwocku.

Seniorzy ze względu na wiek lub stan zdrowia są grupą narażona na działania przestępcze, oraz przemoc w rodzinie.
Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, Anna Staros, uczestniczący w szkoleniu w zakresie specjalizacji II stopnia pracowników socjalnych specjalność usługi społeczne, realizuje projekt socjalny o temacie „ Wielowymiarowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów w Otwocku”.
Projekt realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4 w terminie 25 stycznia – 28 luty 2021r. Projekt adresowany jest do osób 65 lat i więcej.
W ramach projektu organizowane będą działania edukacyjne z neuropsychologiem w zakresie treningu pamięci, z przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie oraz z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w zakresie bezpieczeństwa.
Podczas rozmów omówiona będzie problematyka miedzy innymi przemocy w rodzinie, czym jest i gdzie szukać pomocy, rodzaje oszustw jakim padają seniorzy, metod działania przestępców.
Projekt realizowany będzie w formie zdalnej za pomocą rozmów telefonicznych, oraz pracy własnej uczestników. Seniorom zostaną wydane karty pracy do ćwiczenia pamięci, przygotowane przez neuropsychologa, które seniorzy sami opracują, a następnie omówią z psychologiem.

plakat