Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Pomoc Społeczna - ogólnie

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostwie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

§    przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

§    pracy socjalnej,

§    prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

§    analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

§    rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Główne cele pomocy społecznej:

§    wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

§    zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej ? dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,

§    zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,

§    zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

§    integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

§    stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, zm. Dz.U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

§    osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

§    cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

§    obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Kiedy można otrzymać zasiłek

Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają prawo osoby, którey spełniają warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
/Dz.U. nr 64 poz. 593 ze zm/

Niepieniężna forma pomocy, którą świadczy ośrodek pomocy społecznej to: praca socjalna, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pomoc rzeczowa, udzielenie schronienia, ubrania, posiłku, świadczenie usług pielęgnacyjnych, sprawienie pogrzebu i inne zawarte w art. 36 pkt. 2 Ustawy o pomocy społecznej.

  1. Podstawowym warunkiem do ubiegania się o pomoc (wszystkie zasiłki) jest trudna sytuacja życiowa.
    Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku możliwości w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
  2. Następnym warunkiem jest trudna sytuacja finansowa, gdzie:
  • miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może przekroczyć kwoty okreslonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli tzw. kryterium dochodowe.
 

Wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.