Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Projekt EFS/wstępniak

O PROJEKCIE

Od 1.08.2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku  przy ul. Sosnowej 4 realizowany jest projekt systemowy o tytule ?Uwierz w siebie ? Ty też potrafisz? współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
W gminie Otwock zamieszkuje 42.000 mieszkańców. Dużym problemem społecznym miasta jest bezrobocie . W Powiatowym Urzędzie Pracy w roku 2007 zarejestrowanych było 1.561 osób. Na podstawie analizy dokumentów ustalono,że w tym samym okresie wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu bezrobocia objętych było  369 środowisk

Wyniki analizy dokumentów osób bezrobotnych objętych wsparciem wskazują na trudną sytuację życiową osób pozostających bez pracy spowodowaną: niskim poziomem wykształcenia, niskimi kwalifikacjami zawodowymi, brakiem doświadczenia zawodowego, brakiem umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Brak pracy dla większości osób bezrobotnych, jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę, brak wiary we własne możliwości. Wymienione czynniki determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od pomocy OPS. Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia . W stosunku do uczestników projektu osób bezrobotnych lub nie pracujących z powodu opieki nad osobami zależnymi , korzystających z pomocy OPS zaplanowano zastosowanie następujących 4 instrumentów aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Realizowane one będą przez pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga i doradcę zawodowego. Zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.

W CELU OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OTWOCKU PROWADZI  KOMPLEKSOWE  DZIAŁANIA  W ZAKRESIE:

 • Zorganizowanie i sfinansowanie treningów i warsztatów w zakresie nabycia umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych dla potencjalnego pracodawcy
 • Zorganizowanie i sfinansowanie szkolenia / warsztatów/ w zakresie umiejętności prezentacji własnej osoby oraz posiadanych umiejętności - czyli jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zorganizowanie i sfinansowanie treningu / warsztatów/ nabycia umiejętności w zakresie radzenia sobie z obowiązkami wynikającymi z prowadzenia gospodarstwa domowego i łączenia ich z opieką nad osobami zależnym i pracą zawodową
 • Sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy - Nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu

Uwzględniono naukę odbiorców projektu dotyczącą planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem zwłaszcza przez możliwość osiągania dochodów z podjęcia pracy najemnej . Przewiduje się położenie zwiększonego nacisku na indywidualną pracę w ramach kontraktów socjalnych, między innymi zapewnienie poradnictwa specjalistycznego /psycholog, doradca zawodowy, pedagog/

ZAŁOŻONE REZULTATY

Twarde rezultaty:

 • z 18 osobami zostaną podpisane kontrakty socjalne ,
 • 18 osób uzyska zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach psychologicznych, pedagogicznych oraz z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • 18 osób uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursów zawodowych - podniesie swoje kwalifikacje zawodowe

Miękkie rezultaty zostaną osiągnięte poprzez:

 • zwiększenie u 15 osób osobistych predyspozycji /wskaźniki: poprawienie autoprezentacji, nabywanie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, radzenie sobie przy rozwiązywaniu problemów, umiejętność organizacji czasu i łączenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi/
 • zwiększenie u 14 osób zdolności motywacyjnych / wskaźniki: zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy, zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje,
 • zwiększenie u 15 osób umiejętności wychowawczych w stosunku do osób zależnych  wskaźniki: poprawienie relacji z dziećmi/
 • nabycie u 18 osób umiejętności praktycznych /wskaźniki: umiejętność napisania listu motywacyjnego, CV.

Zajęcia realizowane są przy zastosowaniu aktywnych metod dydaktycznych, z wykorzystaniem środków audiowizualnych a ich realizacja zostala powierzona wykwalifikowanym specjalistom.

Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.