Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

dodatki mieszkaniowe

OD 1 LIPCA 2021 ROKU ZMIANY W USTAWIE O DODATKACH MIESZKANIOWYCH.

Od 1 lipca będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i nowy wzór deklaracji o dochodach. Zmianie ulegną kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego. Nowelizacja dotyczy:

  • osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego,
  • deklarowanego dochodu według ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  • kryterium dochodowego liczonego wg wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
  • potwierdzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną  do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00,  pod nr tel. 22 779-36-32 w. 33.

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki Mieszkaniowe

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Sposób przyznania dodatku mieszkaniowego jest określony na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2021.2021 t.j.). Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia trzech kryteriów określonych w ustawie tj.:

  • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
  • posiadanie odpowiedniej wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • zajmowanie lokalu o określonej ustawą powierzchni.

Czytaj więcej: DODATKI MIESZKANIOWE