Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Fundusz Alimentacyjny-ogólnie

Fundusz alimentacyjny - informacje ogólne

Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela (wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej). Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek. O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność postepowania egzekucyjnego potwierdzana jest zaświadczeniem organu prowadzącego postepowanie egzekucyjne bądź oświadczeniem.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4 od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

Terminy składania i wypłata świadczeń w nowym okresie świadczeniowym

Termin złożenia wniosku Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata
od dnia 1 lipca (wnioski złożone drogą elektroniczną) lub od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku do dnia 31 października tego roku
od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku do dnia 30 listopada tego roku
od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku do dnia 31 grudnia tego roku
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku
od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku
  • ·Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.