Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Świadczenie „Dobry start” - informacje ogólne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’ wprowadza program, w ramach którego osoby uprawnione będą mogły otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.
Wnioski o świadczenia dobry stary będzie można składać od dnia 1 lipca danego roku w formie elektronicznej za pośrednictwem:

  • • portalu informacyjno-usługowego emp@tia
  • • systemów teleinformatycznych banków

Wnioski w formie papierowej będzie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4 od 1 sierpnia danego roku.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom uczącym się w szkole co w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu i w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.