Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Przemoc w rodzinie

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

W dniu 23 września 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku w godzinach od 9.00 do 13.00 odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych działających na terenie Otwocka w ramach prowadzenia procedury „Niebieskie Karty". Szkolenie pt. „Prawne
i psychologiczne aspekty związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych" zostało przeprowadzone przez psychologa i trenera pana Dawida Droździkowskiego z krakowskiego Centrum Działań Profilaktycznych.
W zajęciach wzięło udział 29 osób będących przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz placówek oświatowych działających na terenie Otwocka.
Głównym założeniem szkolenia było zwiększenie wiedzy i umiejętności członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w zakresie udzielania pomocy związanej z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Otwocku został powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 maja 2011 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Oświaty Miejskiej, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Straży Miejskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Zespół Interdyscyplinarny został stworzony z myślą o wypracowaniu i udzielaniu form pomocy osobom doświadczającym przemocy. Jego głównym zadaniem jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku oraz podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. Powyższe realizowane jest m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty".
Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty" następuje poprzez wypełnienie „Niebieskiej Karty – cz. A" przez osobę, która podczas wykonywania czynności służbowych lub zawodowych stwierdza lub podejrzewa przemoc w rodzinie. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę – cz. B", zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.
Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są:

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

• gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,

• Policja,

• placówki oświaty,

• ochrona zdrowia.

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość tworzenia grup roboczych. W ich skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny (jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym), wychowawca przedszkolny (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola), psycholog, w zależności od potrzeb – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista.
Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc. Członkowie grupy roboczej realizując procedurę „Niebieskie Karty" monitorują sytuacje rodzin dotkniętych przemocą, realizują indywidualny plan pomocy, inicjują działania w stosunku do osób stosujących przemoc oraz dokumentują wszelkie podejmowane działania.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych
w postępowaniu sądowym i administracyjnym bez zgody i wiedzy osób, których te dane dotyczą, jednakże są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich pozyskanych informacji i danych.
Należy pamiętać iż procedura „Niebieskie Karty" może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego w Otwocku jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Otwocku przy ul. Sosnowej 4.
Funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pełni p. Wiesława Ejsmont.
Sprawami dotyczącymi przemocy w rodzinie zajmuje się p. Marta Fornalska (pokój nr 6, przyjęcia w każdy piątek w godzinach 8.00-15.30), tel: 22 779-36-32 wew. 27.

Na terenie Otwocka można uzyskać pomoc w następujących placówkach:

 

Profilaktyka uzależnień i rozwiązywanie problemów alkoholowych, zwalczanie narkomanii oraz przemoc w rodzinie

1.

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

ul. Czaplickiego 7, 05-400 Otwock

tel. 22 779-70-98

www.f-k-r.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Komenda Powiatowa Policji

ul. Pułaskiego 7a, 05-400 Otwock

tel. 22 60 41 213, 22 779 40 91/dyżurny/ lub 112

www.kppotwock.policja.waw.pl

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwock

tel. 22 779 36 32/92 wew. 24

www.opsotwock.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock

tel. 22 788 40 44, 22 719 48 10, 22 719 48 12

www.pcprotwock.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uzależnienie i współuzależnienie

1.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. A pok. 2

tel. 22 788 85 76; 663 806 060

2.

Klub Abstynenta „Panaceum”

ul. Czaplickiego 7, 05-400 Otwock

tel. 22 779 45 06; 512 015 308; 606 234 908; 517 599 248

www.panaceumotwock.org.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień

ul. Mickiewicza 8, 05-400 Otwock

tel. 22 778 12 33

www.szpital-otwock.med.pl

 

Akty prawne
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r.,Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta".
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.