Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.
• Data publikacji strony internetowej: 2014-08-25
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast,
• czytnik tekstu,
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
• na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Data sporządzenia deklaracji
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwock
Telefon: 22 779 36 32
Fax: 22 779 36 32 w. 25
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Michał Kotwica, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 779 36 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ma swoją siedzibę na parterze budynku wielopoziomowego.
Wejścia do obiektu są przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchową. Obiekt posiada dwa podjazdy. Możliwy jest dostęp do wszystkich pomieszczeń, brak progów w drzwiach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy głównym wejściu, w korytarzu, znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca w sposób wizualny numery pomieszczeń, w których realizowane są zadania instytucji.

W ciągach komunikacyjnych zamieszczono szkice z rozmieszczeniem pomieszczeń i dróg ewakuacji.
Do oznaczania kierunku ewakuacji oraz drzwi i wyjść użyto fotoluminescencyjnych znaków.

W Ośrodku Pomocy Społecznej jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea (brajla) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne
• brak