Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego

OBJAŚNIENIA

I

1. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Otwock:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 

3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

4) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

5) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, w wieku 3 - 6 lat, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole.

 

II

1.Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn.zm. ), weryfikowanej w drodze rozporządzenia do ustawy tj. 351 zł do września 2012 roku, 456 zł od 1 października 2012 r.

III

1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych., a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności tej kwoty .

IV

1.Stypendium szkolne jest przyznawane na:

a)wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia,

b)wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o których mowa w art. 90b ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

V

Składany wniosek musi być kompletny i czytelnie oraz podpisany.

1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

1) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

2) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.;

3)dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.;

4)zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

5) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

6)dowody lub oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów,

7)decyzję lub zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanym dodatku mieszkaniowym, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, świadczenia w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego i innych nieopodatkowanych świadczeń,

8)w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o formie opodatkowania działalności gospodarczej

oraz oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

9) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz zeznanie podatkowe za rok złożone za rok poprzedzający rok podatkowy.

10) oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,

11) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego np. kopię zgonu rodzica lub wyrok sądowy w sprawie rozwodu w przypadku rodziny niepełnej.

2. Dochody rodziny winny dotyczyć miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

3.Do obliczania dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w ustawie o pomocy społecznej.

VI

1. Lista artykułów do rozliczenia w ramach stypendium.

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania jak wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia do kina, teatru realizowane przez szkołę itp., a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie organizowanych przez szkołę i innych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, itp.,

b) zeszytów, długopisów, piórników, ołówków, kredek, farb, bloków rysunkowych, pędzli, bibuły, linijek, temperówek, plecaków szkolnych i innych przyborów szkolnych,

c) stroju sportowego, obuwia sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,

d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

a) zakwaterowania w bursie, internacie,

b) pokrycie kosztów dojazdu do szkoły ( środkami transportu komunikacji zbiorowej);

.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w §9 ust.1 i 2 i 3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione opłaty. Faktury powinny być wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest aby np. plecak, obuwie itp. miały adnotacje „szkolne'

3.Wydatki na pokrycie kosztów wymienionych w §9 ust.1 i 2 i 3, 3 muszą się odnosić do okresu, na który stypendium zostało przyznane.

VII

Wstrzymanie, cofnięcie, zwrot stypendium.

Wypłata stypendium może się odbywać, jeżeli przez cały okres stypendialny istnieje do niego prawo, tzn. nie ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium. Uczeń natomiast traci prawo do stypendium, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kryterium dochodowe,

2) uczeń przerwie naukę lub zostanie skreślony z listy uczniów – czyli straci status ucznia,

3) uczeń otrzyma inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekroczy kwotę dwudziestokrotności lub – w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności zasiłku rodzinnego dla dzieci w wieku 5-18 lat, w danym roku szkolnym,

4) uczeń zmieni miejsce zamieszkania – poza obszar gminy, która przyznała stypendium.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek organ zobowiązany jest wstrzymać lub całkowicie cofnąć prawo do stypendium, ewentualnie rozstrzygnąć kwestię zwrotu nadpłaconego stypendium.

Wnioski należy składać od 3 września do 15 września do Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.