Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

DODATEK ENERGETYCZNY.

Kto może otrzymać dodatek elektryczny?

Świadczenie będą mogli otrzymać odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. W myśl obowiązujących przepisów gospodarstwem może być zarówno osoba samotna jak i rodzina. 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Deklaracja CEEB warunkiem uzyskania świadczenia 

Żeby otrzymać pomoc w postaci dodatku elektrycznego  niezbędne jest posiadanie wpisu pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Gminy biorą pod uwagę zgłoszenia albo wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy. W praktyce ten warunek spełnią osoby, które ukończyły budowę domu po 11 sierpnia 2022 r. i dokonują odpowiednich zgłoszeń dla pomp ciepła, pieców czy bojlerów do CEEB.

Fotowoltaika a dodatek elektryczny 

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki. 

Jeden dodatek na jeden adres

Podobnie jak w przypadku innych dodatków, na węgiel, gaz czy pelet obowiązuje zasada że można otrzymać tylko jeden dodatek do prądu. Bez znaczenia jest liczba osób mieszkających pod tym adresem. 

Dodatek elektryczny a dodatek węglowy

W myśl obowiązujących przepisów wnioskodawca nie może otrzymać jednocześnie dodatku do prądu i dodatku węglowego. Wyłączenie dotyczy też dodatków do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

Najemca może otrzymać dodatek 

Zgodnie z przyjętymi przepisami dodatek elektryczny mogą otrzymać najemcy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości ogrzewanej prądem. Zasady te znamy z dodatku węglowego i dodatku do pelletu, oleju opałowego, gazu LPG i drewna.

Jaka jest wysokość dodatku elektrycznego?

Dodatek do prądu wynosi 1000 zł. Podwyższony dodatek do prądu wynosi 1500 zł. Wyższe świadczenie otrzymają go osoby, które w 2021 r. zużyły 5000 kWh.

Terminy składania wniosków o dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.  Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. gmina pozostawi bez rozpoznania.

Termin wypłaty świadczenia 

Świadczenie ma zostać wypłacone przez gminy do 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego można złożyć:

  • w formie papierowej w siedzibie:

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OTWOCKU

ul. Sosnowa 4

punkt obsługi w godzinach     poniedziałek 9.00- 17.00

                                               wtorek – piątek 8.00 -16.00

  • w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

pdfWzór wniosku566.07 KB