Get Adobe Flash player

Informacje ogólne - świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

  • • matce,
  • • ojcu,
  • • opiekunowi faktycznemu dziecka albo
  • • opiekunowi prawnemu dziecka.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje na wniosek. Wnioski o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 lipca danego roku w formie elektronicznej za pośrednictwem:

  • • portalu informacyjno-usługowego emp@tia
  • • systemów teleinformatycznych banków
  • • platformy PUE ZUS
  • • ePUAP

Wnioski w formie papierowej można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4 od 1 sierpnia danego roku.
Terminy składania i wypłata świadczeń w nowym okresie świadczeniowym

Termin złożenia wniosku Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata
od dnia 1 lipca (wnioski internetowe) lub od 1 sierpnia   do dnia 31 sierpnia danego roku do dnia 31 października tego roku
od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku do dnia 30 listopada tego roku
od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku do dnia 31 grudnia tego roku
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku
od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje bez względu na dochód rodziny. Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.
1. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
2. Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.