Get Adobe Flash player

SIERPIEŃ 2010

Spotkanie z uczestnikami projektu

 

W dniu 9 sierpnia 2010r. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli wyłonieni w drodze rekrutacji uczestnicy projektu, Koordynator oraz pracownik socjalny ds. projektu. Celem spotkania było wzajemne zapoznanie się grupy, omówienie spraw organizacyjnych oraz przedstawienie harmonogramu zajęć.

 

I konsultacje wyjazdowe

 

W celu zintegrowania grupy w dniach 16 ? 19 sierpnia 2010r. w Ogrodzieńcu zorganizowany został wyjazd konsultacyjny dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia (przede wszystkim dzieci). W trakcie wyjazdu odbywały się zajęcia warsztatowe z psychologiem. Ponadto zrealizowany został program rekreacyjno-turystyczny, w ramach którego uczestnicy odwiedzili m.in: Kielce, gdzie mieli możliwość zwiedzenia katedry, ogrodów pałacowych, zabytkowej ulicy Sienkiewicza oraz rezerwatu przyrody ?Kadzielnia". Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej uczestnicy konsultacji zwiedzili największy z zamków na szlaku ?Orlich Gniazd" ? zamek w Ogrodzieńcu a także zamki w Mirowie i Bobolicach. Grupa mogła również podziwiać skalne miasto w Rezerwacie Przyrody Góra Zborów, a następnie zejść do Jaskini Głębockiej (20m pod ziemią). W ramach zajęć rekreacyjnych zorganizowano także ognisko oraz zabawę dla dzieci i opiekunów, dużą atrakcją był również pobyt w kręgielni oraz w Parku Wodnym JURA. Wyjazd poza zintegrowaniem grupy pozwolił również uczestnikom konsultacji poznać inne standardy życia, a tym samym przyczynił do zwiększenia motywacji w kierunku poprawy własnej sytuacji bytowej.

 

Rozpoczęcie zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem

 

W ramach instrumentu aktywizacji społecznej w miesiącu sierpniu rozpoczęły się zajęcia z psychologiem. Ogółem w projekcie przewidziano 34 godziny warsztatów i treningów psychologicznych prowadzonych w 10 osobowych grupach oraz 80 godzin konsultacji indywidualnych. Za cel zajęć przyjęto nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowania konstruktywnej krytyki, asertywności, brania odpowiedzialności z podejmowane decyzje, zwiększenia zaufania we własne siły i możliwości oraz lepszej organizacji życia domowego i łączenia go z obowiązkami zawodowymi. Warsztaty psychologiczne oraz konsultacje indywidualne zaplanowano do realizacji w okresie od sierpnia do listopada 2010r.

W związku z zastosowaniem wobec uczestników instrumentu aktywizacji zawodowej równolegle zaplanowano konsultacje indywidualne oraz warsztaty i treningi z doradcą zawodowym. W III edycji projektu Uwierz w siebie ? Ty też potrafisz przewidziano łącznie 80 godzin konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz 40 godzin warsztatów i treningów realizowanych w dwóch grupach. Za nadrzędny cel indywidualnego poradnictwa zawodowego przyjęto zdiagnozowanie potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników projektu. Natomiast zajęcia grupowe ukierunkowano na nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy, przygotowanie do efektywnego poszukiwania pracy poprzez nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z treningiem autoprezentacji.