Get Adobe Flash player

Cele projektu rok 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4, realizuje projekt systemowy ?UWIERZ W SIEBIE ? TY TEŻ POTRAFISZ" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku od 1 stycznia 2013r. rozpoczął realizację VI edycji projektu systemowego "UWIERZ W SIEBIE ? TY TEŻ POTRAFISZ" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w okresie od stycznia do lipca 2013r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności pokonywania barier psychologiczno-społecznych u 20 osób, kobiet i mężczyzn, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo szczególnie z powodu opieki nad osobami zależnymi, niepełnosprawnych oraz w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w 2012r./2013r.

Cele szczegółowe:

  1.  Wyposażenie 20 osób w umiejętności psychospołeczne
  2.  Podniesienie umiejętności poruszania się na rynku pracy u 20 osób

Narzędziem realizacji projektu są kontrakty socjalne, w których przewidziano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji ukierunkowanych na przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem.

W toku realizacji VI edycji projektu przewidziano zastosowanie:

- instrumentów aktywizacji społecznej w tym:

  • treningi i warsztaty oraz konsultacje indywidualne ukierunkowane na zdobywanie umiejętności i kompetencji społecznych prowadzone przez psychologa i pedagoga,

-instrumentów aktywizacji zawodowej:

  •  treningi, warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym.

- instrumentów aktywizacji edukacyjnej:

  • szkolenia zawodowe ? do wyboru po jednym kursie zawodowym dla każdego z uczestników z uwzględnieniem ich predyspozycji zawodowych.
  • kurs podstaw obsługi komputera ? szkolenie dla wszystkich uczestników projektu

Dla uczestników projektu przewidziano poczęstunek w trakcie poszczególnych zajęć grupowych. Ponadto w czasie trwania projektu uczestnicy objęci zostaną wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych.