Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Informacja w sprawie realizacji programu 500+ .

rodzina500Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku informuje o realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program Rodzina 500+).
Realizacja ustawy przebiegała sprawnie, bez opóźnień. Wnioski rozpoznawane były zgodnie z kolejnością zgłoszeń z zachowaniem ustawowego terminu.
Usprawnione zostały kanały elektroniczne, za pośrednictwem których składane mogą być wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (bankowość internetowa, e-puap, pue-zus), a także aplikacje informatyczne służące pozyskiwaniu danych z numeru pesel, zaświadczeń o dochodzie z urzędu skarbowego i zaświadczeń z ZUS-u o wysokości składek zdrowotnych.
W pierwszej fazie realizacji programu, w większości wniosków (najczęściej składanych w formie elektronicznej) występowały błędy, co powodowało konieczność dokonywania dodatkowych czynności w celu ich weryfikacji i wydłużenie procesu decyzyjnego. Nie działały także w sposób prawidłowy informatyczne systemy dziedzinowe obsługujące program 500+ oraz aplikacje informatyczne do pozyskiwania wymaganych danych takich jak dane z numeru pesel, zaświadczenia o dochodach i zaświadczenia o składkach zdrowotnych.

Wydłużony proces decyzyjny miał także miejsce w sytuacji ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, gdyż wiąże się to z ustaleniem dochodu rodziny (z uwzględnieniem dochodu utraconego/uzyskanego) i stwierdzeniem spełnienia kryterium dochodowego (800zł. w przeliczeniu na osobę i 1 200zł. w przeliczeniu na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). W takich sytuacjach po stronie urzędu leżało samodzielne pozyskiwanie zaświadczeń o dochodach z urzędu skarbowego i zaświadczeń z ZUS-u o wysokości składek zdrowotnych, natomiast w przypadkach utraty czy uzyskania dochodu, klienci zobowiązani byli do przedkładania dodatkowych dokumentów określających datę utraty/uzyskania dochodu oraz określających kwotę utraconego/uzyskanego dochodu.
Na dzień 31 sierpnia 2016r.
- wpłynęło łącznie 3 267 wniosków ( w formie papierowej i drogą elektroniczną),
- rozpoznanych zostało 3 226 wniosków tj. około 99%,
- wydano 3 086 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego dla 4 287 dzieci,
- wypłacono 21 007 świadczeń na kwotę 10 472 972,00 zł.
Dotychczas nie została wydana decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego w naturze, choć takie sytuacje nie są wykluczone, może to jednak nastąpić tylko w przypadku stwierdzenia marnotrawienia bądź wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Otwock, dnia 12 września 2016r.

 

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku
Wiesława Ejsmont