Poradnik interesanta " Rodzina 500 + "

rodzina500Rodzina 500 +
Kto otrzyma świadczenie.
Rodzicie i opiekunowie dzieci do ukończenia 18 roku życia:
matka, ojciec, opiekun dziecka, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka; do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, mieszkaniec Otwocka.

 • na pierwsze dziecko tj. jedyne lub najstarsze dziecko jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto;
  w rodzinach, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć 1200 zł netto na osobę;
  na drugie i kolejne dziecko w rodzinie - niezależnie od dochodu.

Rodzice, niezależnie od stanu cywilnego, faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem zamieszkującym oraz pozostającym na ich utrzymaniu:


 • rodzice będący w związku małżeńskich lub pozostający w nieformalnym związku;
  rodzice samotnie wychowujący dzieci;
  rodzice rozwiedzeni: jeśli sąd ustalił opiekę naprzemienną – świadczenie otrzyma ojciec i matka w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania opieki, w innym przypadku - ten rodzic, który faktycznie wychowuje dziecko;
  rodziny patchworkowe – jeżeli rodzice wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego.


Co mam zrobić, aby otrzymać świadczenie 500 zł?
KROK 1: WYPEŁNIJ WNIOSEK
wypełnij poprawnie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
dołącz do wniosku wymagane dokumenty;
podaj we wniosku prawidłowy numer konta bankowego;
podpisz wniosek i oświadczenia;
Pamiętaj, jeśli ubiegasz się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej!

KROK 2: ZŁÓŻ WNIOSEK
w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4;
przez Internet za pomocą systemów wskazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
jeśli ubiegasz się o 500 zł na jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie (do 18 r. życia), masz złożoną sytuację rodzinną, udaj się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku ul.Sosnowa 4;
KROK 3: PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 500 ZŁ
twój wniosek trafi do pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku;
urzędnik przeprowadzi postępowanie administracyjne w celu ustalenia, czy posiadasz uprawnienia do świadczenia wychowawczego tzn. zweryfikuje czy dane we wniosku są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym;
możesz zostać wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku oraz dostarczenia innych dokumentów potwierdzających Twoje uprawnienia do świadczenia wychowawczego;
jeśli spełnisz wszystkie kryteria, dyrektor wyda decyzję administracyjną przyznającą świadczenie wychowawcze.
na podstawie tej decyzji, Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku co miesiąc będzie wypłacał świadczenie.
KROK 4: WYPŁATA ŚWIADCZENIA
Świadczenie w wysokości 500 zł otrzymasz prosto na konto bankowe, które wskazałeś we wniosku.
Gdzie i kiedy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?
od 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4;
wniosek możesz złożyć w dogodnym dla siebie terminie, od 1 kwietnia 2016 r., jeśli złożysz wniosek do 1 lipca 2016 r. (włącznie), otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.
Jak złożyć wniosek?
Wniosek złożysz:


 • w formie papierowej: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4;
  wysyłając pocztą;
  przez Internet za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

• portalu Emp@tia na stronie internetowej http://www.empatia.mrpips.gov.pl, po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym,
• ePUAP - Platformy Usług Elektronicznych po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym,
• PUE udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
• banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.


Kiedy otrzymam pieniądze?
Wypłata świadczenia nastąpi:


 • jeśli złożysz wniosek w pierwszym okresie ubiegania się o świadczenie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, wówczas wypłatę z wyrównaniem od 1 kwietnia otrzymasz w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku np. data złożenia wniosku: 1 kwietnia 2016 r., data wypłaty świadczenia: najpóźniej 1 czerwca 2016 r.;
  jeśli złożysz wniosek po 1 lipca 2016 r. - świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek (bez wyrównania) np. złożysz wniosek 2 lipca 2016 r. 500 zł będziesz otrzymywać od tego miesiąca;
  500 zł będziesz otrzymywać w każdym miesiącu, najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca;
  pierwszy okres wypłaty świadczenia wychowawczego skończy się 30 września 2017 r.