Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

dodatki mieszkaniowe

OD 1 LIPCA 2021 ROKU ZMIANY W USTAWIE O DODATKACH MIESZKANIOWYCH.

Od 1 lipca będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i nowy wzór deklaracji o dochodach. Zmianie ulegną kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego. Nowelizacja dotyczy:

 • osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego,
 • deklarowanego dochodu według ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • kryterium dochodowego liczonego wg wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 • potwierdzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną  do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00,  pod nr tel. 22 779-36-32 w. 33.

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki Mieszkaniowe

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Sposób przyznania dodatku mieszkaniowego jest określony na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 ze zm.). Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia trzech kryteriów określonych w ustawie tj.:

 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • posiadanie odpowiedniej wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • zajmowanie lokalu o określonej ustawą powierzchni.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają  nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Kryterium dochodowe

Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył  w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 40 %   tj.   2 066,99 zł.
 • wieloosobowym – 30 %   tj.   1 550,24 zł. – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020r. poz.53, 252, 568, 1222 i1578). Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020r. wyniosło –
5 167,47 zł. Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez trzy (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.).

Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w  ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji - aktualnie 25,84 zł.

Metraż lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Ilość osób w gospodarstwie domowym 

  powierzchnia normatywna

dopuszczalna powierzchnia + 30%

  dla 1 osoby

35 m2

45,50 m2

dla 2 osób

40 m2

52,00 m2

dla 3 osób

45 m2

58,50 m2

dla 4 osób

55 m2

71,50 m2

dla 5 osób

65 m2

84,50 m2

dla 6 osób

70 m2

91,00 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się 15 m2.

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku i przekazywany jest do 10-go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty wydania decyzji o wstrzymaniu, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w ww. terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
 3. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
 4. W celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego oraz w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3, organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie.
 5. Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia jego przyznania, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o wysokości dochodu. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Jednostka odpowiedzialna

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sosnowa 4 w Otwocku (tel. 022 779 36 32 w. 33)

lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pon. - godz. 900-1700

Wt., Śr., Czw. Pt. - godz. 800-1600

Sposób załatwienia

1.      Weryfikacja poprawności wypełnienia wniosku i deklaracji o dochodach.

2.      W sytuacjach budzących wątpliwości co do statusu majątkowego rodziny ubiegającej się o przyznanie dodatku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu określenie, czy nie występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami rodziny, a faktycznym jej stanem majątkowym.

3.      Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Podstawa prawna

Od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące zasad przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133. z 2021 r. poz.11) wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r.       o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) oraz uchwała nr XVI/156/04 Rady Miasta Otwocka z dnia 23.03.2004 r. w sprawie zmiany wskaźnika procentowego do naliczania wysokości dodatków mieszkaniowych.

 

Druki do pobrania:

docxWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego18.88 KB

docxDeklaracja o wysokości dochodów23.44 KB

docxWniosek - ryczałt na zakup opału11.84 KB

docxZaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach34.62 KB

docxKlauzula RODO30.72 KB