Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Aktualności

Druga edycja projektu

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OTWOCKU

rozpoczął realizację drugiej edycji projektu UWIERZ W SIEBIE ? TY TEŻ POTRAFISZ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo będących jednocześnie klientami pomocy społecznej.

Cele szczegółowe projektu to:

  • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły
  • zwiększenie zdolności i umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu
  • nabycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy

W celu realizacji powyższych zamierzeń wobec uczestników projektu zastosowane zostaną instrumenty aktywizacji społecznej, instrumenty aktywizacji zawodowej, instrumenty aktywizacji edukacyjnej oraz instrumenty aktywizacji zdrowotnej.

ZARZĄDZENIE Nr 2 / 2009 w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 10 kwietnia

ZARZĄDZENIE Nr 2 / 2009 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OTWOCKU

z dnia 07 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku w dniu 10 kwietnia 2009 roku

 

Na podstawie § 3 ust. 4 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, zarządzam co następuje:

§ 1

W dniu 10 kwietnia 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku będzie czynny w godzinach od 8.00 do 14.00.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4 uprzejmie informuje:

 

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

Kwiaty - Zapowiedź owoców dana nam wszystkim

Nasze człowieczeństwo poznajemy po myślach i czynach. Wszystko zależy od systemu wartości jakim się kierujemy. Zasady postępowania przekazuje rodzina, a także otoczenie, grupy, wspólnoty. Na pewnym etapie życia dokonujemy wyboru. Możemy doskonalić swój charakter, tworzyć, budować lub pozostać robotami i konsumentami. Bądźmy zwycięzcami nad lenistwem, wygodnictwem, konformizmem. Weźmy odpowiedzialność za swoje życie i życie przyszłych pokoleń. Każdy ma wpływ na rzeczywistość oraz na kształtowanie własnego wnętrza. Jesteśmy jak kwiaty, które dadzą owoc dobry lub zły.

 

Kwiaty

Jak gwiazdy na niebie,

tak kwiaty na ziemi,

każą patrzeć na siebie,

marzyć o spełnieniu,

arystokraci świata roślin,

epolety matki natury,

naginają głowy

ciężkie obfitością,

gdy lekkie jak muśnięcie

falują na wietrze,

w nieskończoności kształtów,

w paroksyzmie barw

wyraziciele uczuć,

drogi do serc

w girlandach westchnień,

naręczami uśmiechów

leczą duszę,

bukietami zapachów

gorycz łagodzące,

crescendo piękna,

zapowiedź owoców

dana nam wszystkim

W każdym z nas tkwi niepowtarzalny potencjał. Jedynie w działaniu, a nie bierności poznamy swoje możliwości. Trzeba mieć wyobraźnię i zaufać dobru. Zmierzać do celu krok po kroku. Na pewno znajdziemy sprzymierzeńców. Wolontariat Ośrodka Pomocy Społecznej stara się spełniać taką rolę. Owocuje to pożytkiem, radością, poczuciem ludzkiej solidarności.

Ostatnio sześciu uczniów klasy pierwszej ?c" Gimnazjum nr 4 w Otwocku zagrabiło i uporządkowało teren wokół domu starszej, schorowanej osoby. Liście popakowali w worki i ustawili do wywozu. Praca przebiegła bardzo sprawnie. Łzy wzruszenia zakręciły się w oczach, wszyscy poczuli ciepło w sercu. Współpraca z tymi młodymi i odważnymi ludźmi zapowiada się na dłużej. Kolejna samotna i starsza osoba będzie korzystała z ich pomocy.

Tradycją już stały się spotkania organizowane przez Wolontariat OPS. Kwietniowe wypełnione było śpiewem. Dziewięcioosobowa grupa seniorów Klubu ?Perła" przedstawiła program zatytułowany ?Historia pewnej miłości". Z podziałem na role oraz chórem zaprezentowali humorystyczną wersję miłości przeżywanej w późniejszym wieku. Inicjatywa artystów amatorów jest bardzo wspierana przez Alicję Azulewicz-Rek , która kieruje Klubem. Było nam bardzo miło, że w sobotnie popołudnie była z nami. Energia włożona przez naszych gości w występ znalazła odzew wśród publiczności. Wiele osób zaprezentowało własne talenty recytując lub śpiewając. Na wszystkich twarzach rozkwitały uśmiechy. Wiersz mojego autorstwa (zamieszczony powyżej) bardzo korespondował z zaistniałymi w Wolontariacie OPS wydarzeniami. Dedykuję go wszystkim Wolontariuszom i ludziom patrzącym ?oczami zrozumienia". Dziękuję Cukierni ?Wenecja" za wypieki, które pięknym zapachem i dobrym smakiem umiliły wspólnie spędzony czas.

Beata Suchecka Koordynator Wolontariatu

OPS w Otwocku ul. Sosnowa 4

22 779 36 92 w. 27