Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Program „Rodzina 500 plus”

500

Program „Rodzina 500 plus”

Szanowni Rodzice i Opiekunowie
31 maja 2021 r. dobiega koniec kolejnego okresu świadczeniowego Programu „Rodzina 500 plus” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.)
Realizatorem zadania w gminie Otwock jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku z siedzibą przy ul. Sosnowej 4, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka.
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dla Mieszkańców gminy Otwock.
• Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej.
• Świadczenie w wysokości 500 zł. miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

• Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

Wobec powyższego, zapraszamy Szanownych Rodziców i Opiekunów do składania wniosków o świadczenie wychowawcze od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną oraz od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

 

Z poważaniem
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Otwocku
Janusz Stroiński