Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Aktualności

JAK KUPIĆ WĘGIEL W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W MIEŚCIE OTWOCKU

INFORMACJA

JAK KUPIĆ WĘGIEL W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W MIEŚCIE OTWOCKU

Prawo do zakupu węgla w cenie preferencyjnej za tonę mają Mieszkańcy Miasta Otwocka z tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Weryfikacji tego prawa dokona Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku poprzez sprawdzenie czy na dane gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (np. wnioski złożone lecz jeszcze nie wypłacone).

UWAGA!!! Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia 2022 r.

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023roku.

(UWAGA: na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad- grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony  - przy czym limity nie sumują się i nie przechodzą na rok następny.

Czytaj więcej: JAK KUPIĆ WĘGIEL W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W MIEŚCIE OTWOCKU

Dodatek węglowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku informuje, iż w dniu 3 listopada 2022 r. w życie weszła ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz.2236), która dokonała zmian w zasadach przyznawania dodatku węglowego

dodatek weglowy

Znowelizowane przepisy o dodatku węglowym mają rozwiązać problem "jeden adres jeden dodatek”.

Dodatek węglowy dla gospodarstw z jednym adresem

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa. 

Prezydent Miasta Otwocka będzie również dokonywał wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji w powyższych przypadkach. 

Czytaj więcej: Dodatek węglowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych.

dodatek dla gospodarstw

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967).

 

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych:

Zgodnie z ustawą dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek, koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia albo
  • piec kaflowy

na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Czytaj więcej: Dodatek dla gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy.

dodatek weglowy

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4 informuje, że 12 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000 zł.  Przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Prawo do świadczenia przysługuje bez względu na dochód. Dodatek przysługuje  również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel (z wyjątkiem gospodarstw domowych, które skorzystały z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę).

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego wydawane i składane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. osobiście w siedzibie Ośrodka (udostępnione są urny), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przy użyciu profilu zaufanego ePuap.

Szczególną uwagę należy zwrócić, aby wnioski były wypełnione czytelnie, zawierały wszystkie dane oraz zostały opatrzone podpisem. Usprawni to w sposób znaczący proces ich rozpatrywania.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdzie można także pobrać wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy