Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Rodzina 500+

500Dnia 17 lutego 2016r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – „Rodzina 500+” (Dz. U. z 2016r. poz. 195).
Realizację ustawy Prezydent Miasta Otwocka powierzył Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4.
„Rodzina 500+” to program niosący za sobą wsparcie dla rodzin, którego celem jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz zwiększenie dzietności w Polsce.
Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz niektórym kategoriom cudzoziemców:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650 ze zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy to cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji),
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko18 roku życia.
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze dla pierwszego (bądź jedynego) dziecka, niezbędne będzie spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł. netto w przeliczeniu na osobę, natomiast w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 1 200 zł. netto w przeliczeniu na osobę.
Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do 18 roku życia świadczenie wychowawcze przyznawane jest bez względu na dochód.
W okresie od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalania prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 przy uwzględnieniu dochodów utraconych i uzyskanych. W kolejnym okresie świadczeniowym 2017/2018, który rozpocznie się 1 października 2017r., rokiem „bazowym” będzie rok 2016.
Wnioski i załączniki o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w formie papierowej bądź drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny tj. Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS za pośrednictwem tzw. Empatii, a także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – PUE i banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 1 lipca 2016r. świadczenie przyznane zostanie od 1 kwietnia 2016r., natomiast w przypadku wniosków złożonych od 2 lipca 2016r., świadczenia przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku.
Wypłata świadczeń dokonywana będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie gotówkowej w kasie banku spółdzielczego w Otwocku.
W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze (jedyne) dziecko w celu stwierdzenia okoliczności spełnienia ustawowego kryterium dochodowego, do wniosku dołącza się odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm. każdego członka rodziny;
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
3) w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
4) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;
5) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 • W przypadku, gdy o świadczenie wychowawcze ubiegać się będzie osoba rozwiedziona bądź pozostająca w separacji, do wniosku należy dołączyć prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację.
  W przypadku, gdy o świadczenie wychowawcze ubiegać się będzie opiekun prawny bądź faktyczny dziecka, do wniosku należy dołączyć:
  a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienie dziecka,
  b) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 • Część niezbędnych informacji do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zobowiązany pozyskać samodzielnie i dotyczy to:
  a) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny udzielanych przez naczelnika urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu, należnego podatku,
  b) danych osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo i płeć,
  c) informacji o wysokości składek zdrowotnych od poszczególnych płatników i okresach opłacania,
  d) informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa zawiera możliwe do zastosowania w wyjątkowych sytuacjach mechanizmy w przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
W takich przypadkach świadczenie może być przekazane w całości lub części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. W przypadku sygnałów marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja faktyczna w danej rodzinie.
Uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu lub nie udzielenie podczas wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia wychowawczego.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (dotyczy to sytuacji, gdy osoba przed ukończeniem 18 roku życia zawiera związek małżeński),
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 393.65 KB

Infolinia Programu "Rodzina 500 plus" - 22 695 71 22 ( Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16.00 )

Przydatne linki:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/