Get Adobe Flash player

CZERWIEC - LIPIEC 2010

REKRUTACJA

Rekrutacja do III edycji projektu prowadzona była w okresie od czerwca do lipca 2010r. zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie uczestnictwa w projekcie,w myśl których uczestnikiem projektu może być osoba, która zgłasza dobrowolnie chęć udziału oraz spełnia jednocześnie następujące kryteria:

  1. korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
  2. jest w wieku aktywności zawodowej (15 ? 64 lata),
  3. nie jest zatrudniona i zagrożona wykluczeniem społecznym,
  4. kwalifikuje się do objęcia pomocą na podstawie co najmniej jednego z powodów spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362/,
  5. nie uczestniczy w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez EFS.

Informacje na temat prowadzonej rekrutacji zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. OPS, na stronie internetowej a także rozprowadzane były przez pracowników socjalnych.

W związku ze zgłoszeniem dużej ilości osób chętnych i jednocześnie ograniczoną ilością miejsc powołany został zespół rekrutacyjny. Jego zadaniem było wyłonienie 20 ? osobowej grupy uczestników poprzez prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie. Rekrutacja przebiegała z poszanowaniem zasad równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA

Osoby spełniające wymogi formalne, który uzyskały pozytywną opinię zespołu rekrutacyjnego stworzyły 20 - osobową grupę docelową. W jej skład weszło 17 kobiet i 3 mężczyzn. Wśród uczestników projektu 18 osób posiadało status osoby bezrobotnej pozostałe 2 osoby były nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad osobami zależnymi (dziećmi). Z każdym uczestnikiem projektu zawarty został kontrakt socjalny określający zasady współpracy z pracownikiem socjalnym, ukierunkowany na zwiększenie aktywności zawodowej oraz nabycie umiejętności pokonywania barier psychospołecznych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniły wymogi formalne, jednakże nie zostały zakwalifikowane w pierwszej kolejności zostały umieszczone na liście rezerwowej ? w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej lub wykreślenia jej z listy uczestników, będą mogły rozpocząć udział w projekcie.