Get Adobe Flash player

Cele projektu rok 2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ul.Sosnowa 4, realizuje projekt systemowy

?UWIERZ W SIEBIE ? TY TEŻ POTRAFISZ"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku od 1 czerwca 2011r. rozpoczął realizację IV edycji projektu systemowego "UWIERZ W SIEBIE ? TY TEŻ POTRAFISZ " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2011r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności pokonywania barier psychologiczno-społecznych u 20 osób, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, szczególnie z powodu opieki nad osobami zależnymi, oraz niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej w 2011r.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie umiejętności życia w społeczeństwie poprzez uczestnictwo 20 osób w warsztatach i treningach kompetencji społecznych.
 2. Nabycie lub zwiększenie u 20 osób umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.
 3. Nabycie lub zwiększenie u 20 uczestników projektu umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez uczestnictwo w warsztatach i treningach z doradcą zawodowym.

REZULTATY PROJEKTU

W toku realizacji projektu założono uzyskanie następujących rezultatów:

Rezultaty twarde:

 • ? z 20 osobami zostaną podpisane kontrakty socjalne
 • ? 19 osób ukończy kursy zawodowe z wynikiem pozytywnym
 • ? 19 osób zakończy działania aktywnej integracji

Rezultaty miękkie:

 • ? podniesienie poziomu samooceny 18 osób
 • ? nabycie umiejętności autoprezentacji u 20 osób
 • ? 15 osób poprawi swoje kompetencje wychowawcze
 • ? 19 osób poprawi swoje umiejętności komunikacyjne
 • ? 19 osób nabędzie umiejętności korzystania z technologii informatycznych.

Narzędziem realizacji projektu są kontrakty socjalne, w których przewidziano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji ukierunkowanych na przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem.

W toku realizacji IV edycji projektu przewidziano zastosowanie:

- instrumentów aktywizacji społecznej w tym:

 • ? treningi i warsztaty oraz konsultacje indywidualne ukierunkowane na zdobywanie umiejętności i kompetencji społecznych prowadzone przez psychologa oraz pedagoga,
 • ? instrumentów aktywizacji zawodowej:
 • treningi, warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym.
 • ? zajęciach warsztatowe z wizażu organizowane w celu wzmocnienia samooceny i poprawy autoprezentacji uczestników

- instrumentów aktywizacji edukacyjnej:

 • ? kurs podstaw obsługi komputera ? szkolenie dla wszystkich uczestników projektu
 • ? szkolenia zawodowe ? do wyboru po jednym kursie zawodowym dla każdego z uczestników z uwzględnieniem ich predyspozycji zawodowych.

Dla uczestników projektu przewidziano poczęstunek w trakcie poszczególnych zajęć grupowych. Ponadto w czasie trwania projektu uczestnicy objęci zostaną wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych.