Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Dodatek węglowy.

            W sprawie wniosków wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastosowanie będą miały już nowe regulacje. W przypadku podjętego rozstrzygnięcia o przyznaniu dodatku węglowego na dany adres zamieszkania konieczne jest złożenie nowych wniosków przez gospodarstwa domowe z tego adresu, których wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania.

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wszystkich mieszkańców miasta, że dokłada wszelkich starań aby realizacja wypłaty świadczenia była jak najszybsza. Obecnie wniosków złożonych jest 3314 a rozpatrzonych pozytywnie 1416. Złożone wnioski w dużej części są niekompletne i bez deklaracji a załączone deklaracje do CEEB nie zwierają informacji o stosowanym paliwie opałowym co wydłuża rozpatrzenie złożonych wniosków poprzez składanie korekt do CEEB.