Pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych w OPS w Otwocku w 2022 roku.

wsparcie dla seniorow

Pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych w OPS w Otwocku w 2022 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku z powodzeniem realizuje programy na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach których na pomoc mogą liczyć seniorzy i osoby niepełnosprawne. W tym roku Miasto Otwock otrzymało na ten cel w sumie 1 021 077,00 zł.

Program „Opieka 75+” - dotacja 531 tys. 375 zł

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej. Miasto Otwock otrzymało na ten cel dotację w wysokości 531 tys.375 zł. Seniorzy objęci tym programem mają dostęp do usług opiekuńczych, w tym także tych specjalistycznych, adekwatnie do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Usługi obejmują pomoc w codziennych potrzebach życiowych, pomoc przy utrzymaniu higieny, zaleconą przez lekarza pielęgnację a także w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze przysługują:
- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, albo jest jej pozbawiona,
- osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - dotacja 153 tys. 600 zł

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć opiece i pomocy nad niepełnosprawnymi członkami rodziny. Najczęściej oznacza to dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego i rezygnację z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbanie własnego zdrowia czy też innych potrzeb oraz całkowitej rezygnacji z indywidualnych aspiracji. Dzięki temu programowi opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogły wykorzystać na odpoczynek i regenerację oraz na załatwienie niezbędnych spraw. Program będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - dotacja 240 tys. 150 zł

To wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzięki temu programowi osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego przy m.in. wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Program jest finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego.

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” - dotacja 95 tys. 952 zł

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie miasta Otwocka Seniorzy mogą liczyć na pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie: dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej, załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowania z innych źródeł. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Przyznane na realizację programu środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu:

  • na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub
  • bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku 22 779 36 32

 seniorzy 1080 1080 piks