Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje
Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.
Zgodnie z ustawą dodatkowe świadczenie pieniężne będzie przysługiwało:
• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
• osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony wniosek.
Dodatek osłonowy – jak wyliczyć dochód
Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:
• w 2020 r. -w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.;
• w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.
Dodatek osłonowy – ile wyniesie
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
• gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
• gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
• gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*
*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek osłonowy – jak będzie wypłacany
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek osłonowy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie do odebrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Sosnowa 4.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji administracyjnej.
Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie wypłacany w dwóch ratach. Pierwsza w terminie do dnia 31 marca 2022 r. (dotyczy wniosków złożonych w terminie do 31 stycznia 2022 r.). Druga do dnia 2 grudnia 2022 r.
Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do dnia 31 października 2022 roku.
Dodatek osłonowy, a podatek dochodowy
Dodatki osłonowe nie będą objęte podatkiem dochodowym, ani nie będą podlegały egzekucji.
.
Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do dnia 31 października 2022 roku:
• osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4.
• elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)
.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
22 779 36 32 w. 21 w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek 9.00 do 17.00, wtorek do piątek 8.00 do 16.00.
Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem.
Formularz wniosku o dodatek osłonowy:
pdf- wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania w formacie PDF w załączeniu;272.28 KB
- wersji papierowej (tradycyjnej) dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Sosnowa 4.