Get Adobe Flash player

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

stypendia szkolneSTYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  1. 1.Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 17 września 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4, pokój nr 5.

Natomiast słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych składają wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – do dnia 15 października 2018 roku.

Składany wniosek musi być kompletny, czytelnie wypełniony oraz podpisany.

  1. 2.Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu w Otwocku, gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 514, 00 zł netto, natomiast od 1 października 2018 r. 528,00 zł netto, a w rodzinie ucznia występuje co najmniej jedna z okoliczności np. niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność lub inne.

 Do wniosku należy dołączyć ( w zależności od indywidualnej sytuacji ):

- zaświadczenie lub oświadczenie informujące o dochodach miesięcznych netto wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień 2018 roku (miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) np. wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura, otrzymywane alimenty, zasiłek rodzinny i dodatki do nich, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek stały i okresowy, zasiłek dla bezrobotnych, dodatek mieszkaniowy, dochód z pracy dorywczej i wszelkie inne dochody opodatkowane lub nieopodatkowane,

- potwierdzenie szkoły, że dziecko jest uczniem,

- zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych z 2018 roku,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie urzędu skarbowego o formie opodatkowania, jeżeli na zasadach ogólnych należy przedstawić zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2017,

- zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku za miesiąc sierpień 2018 rok,

- inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego np. kopia aktu zgonu rodzica, wyrok sądowy o rozwodzie.

  1. 4.W przypadku zmian w dochodach rodziny należy niezwłocznie powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku.

5. Lista artykułów do rozliczenia w ramach stypendium:

  • koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania jak wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia do kina, teatru realizowane przez szkołę itp., a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie organizowanych przez szkołę i innych;
  • zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, itp.,

b) zeszytów, długopisów, piórników, ołówków, kredek, farb, bloków rysunkowych, pędzli, bibuły, linijek, temperówek, plecaków szkolnych i innych przyborów szkolnych,

c) stroju sportowego, obuwia sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,

d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w ustawie            o systemie oświaty, a w szczególności:

a) zakwaterowania w bursie, internacie uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

b) pokrycie kosztów dojazdu do szkoły znajdującej się poza miejscowością zamieszkania, w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( środkami transportu komunikacji zbiorowej).

  1. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów (wystawionych na Wnioskodawcę – imię, nazwisko, adres) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019. Faktury i rachunki powinny być wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia Istotne jest, aby np. plecak miał adnotację „szkolny”, natomiast obuwie: „szkolne” lub „sportowe”. Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer kolejny rachunku, datę zapłaty, oznaczenie sprzedawcy (nazwa firmy lub imię, nazwisko oraz adres), formę płatności, nazwy poszczególnych zakupionych towarów, cenę jednostkową netto i brutto, cenę ogólną netto wyrażoną liczbowo i słownie i cenę ogólną brutto.
  1. Wydatki na pokrycie kosztów wymienionych w pkt. 6 muszą się odnosić do okresu, na który stypendium zostało przyznane.

8. Wypłata stypendium może się odbywać, jeżeli przez cały okres stypendialny istnieje do niego prawo, tzn. nie ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium. Uczeń natomiast traci prawo do stypendium, jeżeli:

- dochód na osobę w rodzinie przekroczy kryterium dochodowe,

- uczeń przerwie naukę lub zostanie skreślony z listy uczniów, czyli straci status ucznia,

- uczeń otrzyma inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekroczy kwotę dwudziestokrotności lub –                  w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności zasiłku rodzinnego dla dzieci    w wieku 5-18 lat, w danym roku szkolnym,

- uczeń zmieni miejsce zamieszkania – poza obszar gminy, która przyznała stypendium.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek organ zobowiązany jest wstrzymać lub całkowicie cofnąć prawo do stypendium, ewentualnie rozstrzygnąć kwestię zwrotu nadpłaconego stypendium.

  1. Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom tzw. „ klas zerowych”,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Otwock.

  1. Druki wniosków są do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku

oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.opsotwock.pl w zakładce: Stypendia szkolne.