Get Adobe Flash player

Komunikat w sprawie rachunku rodzinnego.

Należą do nich m.in. świadczenia rodzinne, świadczenia pieniężne wypłacane
w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze.
Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami, otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek będzie prowadzony, będą wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie będzie także uprawniony, aby pobierać opłaty czy prowizje za wydanie instrumentu płatniczego (karta bankomatowa) do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów banku, w którym rachunek będzie prowadzony.
Instytucja rachunku rodzinnego służy klientom banków do zabezpieczenia środków pieniężnych stanowiących świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty (z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych), które na mocy stosownych przepisów nie podlegają egzekucji, i zagwarantuje posiadaczowi ww. rachunku swobodne korzystanie z tych środków, także w przypadku skierowania przeciwko niemu egzekucji administracyjnej lub komorniczej.
Na rachunek rodzinny mogą wpływać wyłącznie środki pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, świadczenia z pomocy społecznej, stypendia szkolne), a wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie z rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.
Aby założyć rachunek rodzinny należy przedłożyć w banku zaświadczenieo numerze rachunku bankowego wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku, z którego wypłacane są ww. świadczenia.
Osobom korzystającym z kilku rodzajów świadczeń, w celu założenia rachunku rodzinnego wystarczy jedno zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku.
Klientów otrzymujących świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Otwocku realizowane formie gotówkowej, zachęcamy do skorzystania z nowego produktu bankowego jakim jest rachunek rodzinny.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku
Wiesława Ejsmont