Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

Nieodpłatna pomoc prawna.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 •  prawa pracy,
 •  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 •  prawa cywilnego,
 •  spraw karnych,
 •  spraw administracyjnych,
 •  ubezpieczenia społecznego,
 •  spraw rodzinnych,
 •  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Na czym ma polegać nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:

 • · poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • · wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • · pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • · sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Czy udzielana pomoc prawna obejmuje również występowanie przed sądem?
Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej nie pełnią funkcji pełnomocnika przed sądem. Udzielają natomiast informacji w zakresie ewentualnego uprawnienia do przyznania
pełnomocnika z urzędu lub sporządzają projekt pisma o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Czy pomoc prawna będzie całkowicie bezpłatna?
Tak, cały zakres pomocy prawnej udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest bezpłatny.
Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielać osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).
Gdzie mieszkaniec Powiatu Otwockiego będzie mógł uzyskać nieodpłatną pomoc prawną ?
Nie będzie rejonizacji, każdy mieszkaniec ma prawo korzystać z dowolnego punktu w całej Polsce. Oznacza to, że osoba w sporze ze swoim urzędem gminy, chcąc mieć pewność obiektywnej porady, może udać się do punktu w innej miejscowości. A jeśli dojdzie do zdarzenia losowego, wypadku, po poradę można się udać w miejscu aktualnego, a nie stałego pobytu.
W całej Polsce ma być 1524 takich punktów, a w naszym powiecie będzie 5 punktów prowadzonych we wszystkich 8 gminach. Obecnie powiat na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Otwock ustalił poniższe lokalizacje i harmonogram porad prawnych.
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Otwocku
Lokalizacja
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Otwock, ul. Sosnowa 4,
lokal w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

 • poniedziałek 10.00 – 14.00
 • wtorek 9.00 – 13.00
 • środa 12.00 – 16.00
 • czwartek 9.00 – 13.00
 • piątek 12.00 – 16.00

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Otwocku
Lokalizacja
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Otwock, ul. Komunardów 10,
lokal w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

 • poniedziałek 12.00 – 16.00
 • wtorek 12.00 – 16.00
 • środa 12.00 – 16.00
 • czwartek 12.00 – 16.00
 • piątek 12.00 – 16.00