Informacja o zmianie kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny.

Od 1 listopada 2014 r. ulegnie zmianie kryterium dochodowe od jakiego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego i będzie wynosiło 574 zł. na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe będzie wynosiło 664 zł. na osobę w rodzinie.